Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 254 389 7789

Tài liệu hội đồng cổ đông

+ Tài liệu Đại hội đồng cổ đồng :

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCD 2016Xem tại đây
1.Nội dung và chương trình ĐHĐCD 2016Xem tại đây
2.Phiếu góp ýXem tại đây
3.Giấy xác nhận tham dự – ủy quyền ĐHĐCD 2016Xem tại đây
4.Quy định thể lệ làm việc biểu quyết tại ĐHĐCD 2016Xem tại đây
5.Báo cáo KQHDKD 2015 và KHHD 2016Xem tại đây
6.Báo cáo HDQT 2015 và phương hướng HDQT 2016Xem tại đây
7.Báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát DHDCD 2016Xem tại đây
8.Tờ trình thông qua BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất 2015 đã kiểm toánXem tại đây
9.Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi 2016Xem tại đây
10.Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán 2016Xem tại đây
11.Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT.BKS 2015 và kế hoạch 2016Xem tại đây
12.Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Năng Lượng OtranXem tại đây
13.Tờ trình thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệpXem tại đây
14.Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐXem tại đây
15.Dự thảo nghị quyết DHDCD 2016Xem tại đây