Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1,Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 909 800 136

Đại hội cổ đông

+ ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

  • Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: Xem tại đây
  • Nghị Quyết HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017: Xem tại đây
  • Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: Xem tại đây
– Nghi Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017Xem tại đây
– Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017Xem tại đây

 

+ ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

  • Thông báo ngày chốt danh sach cố đông: Xem tại đây
  • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016: Xem tại đây
– Nghi Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016Xem tại đây
– Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016Xem tại đây