Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 254 389 7789

Đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đôngXem tại đây ngày 13/05/2019
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNGXem tại đây ngày 13/05/2019

+ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

  • Thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
Xem tại đâyngày 02/05/2018
  • Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách  người sở hữu chứng khoán
Xem tại đâyngày 16/05/2018
  • Biên Bản họp đại hội đồng cổ đông
Xem tại đâyngày 05/06/2018
  • Nghị quyết đại hồi đồng cổ đông
Xem tại đâyngày 05/06/2018


+ ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

  • Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: Xem tại đây
  • Nghị Quyết HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017: Xem tại đây
  • Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: Xem tại đây
– Nghi Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017Xem tại đây
– Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017Xem tại đây
– Báo cáo thường niên năm 2017Xem tại đây

 

+ ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

  • Thông báo ngày chốt danh sach cố đông: Xem tại đây
  • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016: Xem tại đây
– Nghi Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016Xem tại đây
– Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016Xem tại đây