Street 4, Phu My 1 Industrial Park, Phu My Town, Tan Thanh District, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
(84) 909 800 136

(Tiếng Việt) Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Otran Logistics